Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin księgarni internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Księgarni;

1.2

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

1.3

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach księgarni internetowej Bookoff;

1.4

Księgarnia internetowa (Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bookoff.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5 

Towar – produkty prezentowane w Księgarni internetowej;

1.6 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Księgarnią Bookoff a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Księgarni;

1.7 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

1.9 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.10

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.bookoff.pl.

2.2

Niniejszy Regulamin jest zbiorem przepisów, o których mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3

Księgarnia internetowa Bookoff, działająca pod adresem www.bookoff.pl, jest prowadzona przez APM SALES AND SERVICES SP. Z O. O., Chmielna 73c/168, 00-801, Warszawa, NIP: 113 279 63 21, REGON: 142403216.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000354351.

Spółka APM SALES AND SERVICES SP. Z O.O. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 złotych. 

2.4 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Księgarni internetowej;

- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Księgarni internetowej;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Księgarni internetowej. 

2.5 

Korzystanie z Księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem używania jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

Chrome w wersji 49 i wyższych;
Firefox w wersji 43 i wyższych;
MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;
Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;
Opera w wersji 36 i wyższych;
Safari w wersji 4 i wyższych.
 

2.6 

W celu korzystania z Księgarni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu. 

2.7 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Księgarnia Bookoff zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem księgarni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni. 

2.8 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bookoff.pl oraz pobrać go i wydrukować.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1

Rejestracja w ramach Księgarni internetowej jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Księgarni, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Księgarni, jej warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Księgarnia Bookoff może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Księgarni internetowej, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości swoich zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Księgarni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

- dopuścił się za pośrednictwem Księgarni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności jej innych Klientów;

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Księgarnię za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię Księgarni Bookoff.

3.2

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, Księgarnia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

3.3.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z Księgarni internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Księgarni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z usług Księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Księgarni, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Księgarni internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Księgarni internetowej należy wejść na stronę www.bookoff.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie.

4.2

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4

Po podaniu przez Klienta korzystającego z Księgarni internetowej wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

4.5

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

4.6

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Księgarni stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Księgarnią Bookoff Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem, w zależności od wersji językowej Księgarni wybranej przez Klienta.

5. DOSTAWA

5.1

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru: Austrii, Belgii, Czech, Danii (z wyłączeniem Wysp Owczych oraz Grenlandii), Finlandii (z wyłączeniem Wysp Alandzkich), Francji (z wyłączeniem Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Reunion, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Wallis i Futuna, Majotty, Saint Martin, Sain-Barthelemy, Saint-Pierre i Miquelon, Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych), Hiszpanii (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Holandii (z wyłączeniem Aruby, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius), Niemiec (z wyłączeniem Helgoland i Busingen), Polski, Portugalii (z wyłączeniem Madery, Azorów), Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyłączeniem Jersey, Guernsey, Wyspy Man, Anguilli, Bermudów, Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Falklandów, Gibraltaru, Kajmanów, Montserrat, Pitcairn, Wyspy Świętej Heleny, Ascension, Tristan da Cunha, Akrotiri i Dhekelia, Georgii Południowej i Sandwicha Południowego, Turks i Caicos), Włoch (z wyłączeniem Campione d'Italia, Livigno, San Marino oraz Watykanu) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa do kraju innego niż wymienione powyżej, a jej warunki ustalane są indywidualnie.

5.2

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Księgarni internetowej w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3 

Dokładny termin realizacji dostawy jest uzależniony od kraju docelowego wysyłki i wskazany Klientowi na stronach Księgarni internetowej w zakładce „Dostawa”. Termin jej realizacji liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i rozpoczyna się po jego złożeniu przez Klienta w przypadku opcji pobrania lub po zaksięgowaniu środków pieniężnych w przypadku przedpłaty. 

5.4

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bookoff.pl oraz pobrać go i wydrukować.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych lub w euro, w zależności od wybranej przez Klienta wersji językowej Sklepu, zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2

Klient ma możliwość zapłaty:

- przelewem;

- za pobraniem;

- płatnością w systemie PayU;

- płatnością w systemie PayPal;

- za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego przez firmę IAI Spółka Akcyjna.

- Twisto

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Więcej informacji:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1

Księgarnia Bookoff, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 

8.2

Reklamacje wynikające z naruszenia przywilejów Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: APM SALES AND SERVICES SP. Z O. O., ul. Chmielna 73c/168, 00-801, Warszawa, ksiegarnia@bookoff.pl lub za pośrednictwem konta założonego w Księgarni internetowej. Księgarnia Bookoff zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

Księgarnia Bookoff nie jest producentem Towarów, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1 

Księgarnia Bookoff podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Księgarni w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Księgarnię Bookoff o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Księgarni.

9.3

Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni pisemnie na adres: APM SALES AND SERVICES SP. Z O. O., ul. Chmielna 73c/168, 00-801, Warszawa, ksiegarnia@bookoff.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Księgarni. 

9.5

Księgarnia Bookoff zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Księgarnią a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Księgarnią a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Księgarni Bookoff.

10.3

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

10.4

Klient ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. W tym celu może złożyć́ skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.​

 

pixel